Våre salgs- og leveringsbetingelser.

Generelle salgs- og leveringsvilkår | Versjon 1.0 Gjeldende fra: 29.10.2018

1 AVTALEN

Disse Generelle salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alle leveranser av tjenester og materiell fra LSI Welding AS («LSIW») til alle typer kunder (bedriftskunder og evt privatkunder) («Kunden»), og er en del av enhver avtale LSIW inngår med Kunden.

De samlede avtalevilkårene ved leveransene består av disse Generelle salgs- og leveringsvilkår som gjelder for alle tjenestene, og spesielle vilkår for de ulike typer materiell og tjenester som leveres.

Avtalen mellom LSIW og Kunden består blant annet av følgende:

1. Tilbud/ aksept

2. LSIWs til enhver tid gjeldende veiledende priser

3. Spesielle leveringsvilkår

4. Disse Generelle salgs- og leveringsvilkår.

Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal ovennevnte dokumentrang gjelde.

Eventuelle konkurrerende vilkår eller andre generelle innkjøpsvilkår/ -betingelser som Kunden måtte operere med, skal ikke på noe vis regulere noen del av leveranser fra LSIW eller forholdet mellom LSIW og Kunden.

2 TILBUD

Alle priser som er gitt av LSIW i tilbud og på annen måte er eksklusive merverdiavgift, og eksklusive enhver annen avgift som etter gjeldende lovgivning skal belastes Kunden. Ved økning av, eller ileggelse av, nye offentlige avgifter (tollsatser, særavgifter eller annet) som påløper for LSIW, eller valutakursendringer på mer enn 5 % fra tidspunktet hvor tilbudet ble gitt, kan LSIW kreve justering av prisene i tilbudet slik at disse hensyntar slike høyere offentlige avgifter eller endrede valutavekslingskurser.

Alle tilbud fra LSIW har en maksimal gyldighet på 3 måneder fra utstedelsesdato, med mindre kortere tidsrom fremgår av tilbudet selv, eller er særskilt avtalt.

3 LEVERING, LEVERINGSTID, FORSINKELSE

3.1 Generelle bestemmelser

Alle leveranser skjer EX Works Drammen i henhold til Incoterms 2010.

Leveringstidspunktet angitt i tilbudet er uttrykk for et anslått leveringstidspunkt fra LSIW, som LSIW vil forsøke å oppfylle. Slikt anslått leveringstidspunkt skal ikke regnes som en bindende leveringsfrist. Det anslåtte leveringstidspunktet er basert på blant annet at LSIW har varen på lager, og ellers på normal leveringstid fra LSIWs underleverandører. Blir leveringen forsinket i forhold til anslått leveringstidspunkt som følge av slike forhold, eller som følge av omstendighet(er) som i henhold til punkt 10 (Force majeure) utgjør en fritakelsesgrunn, eller på grunn av en handling eller unnlatelse fra Kundens side, herunder LSIWs innstilling av oppfyllelsen etter punkt 4.2, skal leveringstiden forlenges med en tid som etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelig avtalte leveringstid.

Dersom partene i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angitt et tidsrom hvor levering skal skje, løper dette fra avtalens inngåelse. Finner LSIW at de ikke kan levere i rett tid, eller må forsinkelse fra LSIWs side ansees som sannsynlig, skal LSIW uten ugrunnet opphold gi skriftlig meddelelse til Kunden om dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig nytt forventet leveringstidspunkt.

I den grad leveransen bygger på, eller er avhengig av opplysninger fra Kunden eller andre personer Kunden lar stå for helt eller delvis mottak av tjenester fra LSIW, har LSIW rett til å bygge på slike opplysninger. Eventuelle feil, mangler eller unøyaktigheter i slike opplysninger fra Kunden eller personer Kunden lar stå for helt eller delvis mottak av tjenester fra LSIW, står Kunden selv ansvarlig for.

3.2 Kundens rett til konvensjonalbot og erstatning ved forsinkelse, ansvarsbegrensning

Dersom LSIW ikke leverer tjenesten og/eller materiellet til rett tid, er Kunden berettiget til konvensjonalbot regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten utgjør 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, regnet av den avtalte kontraktssummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Gjelder forsinkelse bare en del av tjenesten/ materiellet, beregnes konvensjonalboten av den del av kjøpesummen som knytter seg til den del av tjenesten/ materiellet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen. Samlet konvensjonalbot kan ikke overstige 5 % av dette beregningsgrunnlaget.

Konvensjonalboten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav fra Kunden, dog tidligst når fullstendig levering av tjenesten/ materiellet finner sted, eller eventuelt på dagen for heving av kjøpet fra Kunden ifølge reguleringen i påfølgende avsnitt. Kunden taper sin rett til konvensjonalbot såfremt skriftlig krav om dette ikke er fremsatt innen 6 måneder etter at levering skulle ha funnet sted.

Dersom Kunden har vært berettiget til maksimal konvensjonalbot (5 %), og tjenesten/ materiellet fremdeles ikke leveres, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til LSIW kreve levering, og fastsette en siste rimelig frist som ikke kan være kortere enn 1 uke. Hvis LSIW heller ikke leverer innen den fastsatte frist og dette ikke skyldes forhold som Kunden bærer ansvaret for, kan Kunden gjennom skriftlig meddelelse til LSIW heve avtalen for så vidt angår den del av tjenesten/ materiellet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.

Kunden har ved slik heving dessuten krav på erstatning for det tap han er påført ved LSIWs forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale konvensjonalbot på 5 %. Denne erstatningen må ikke overstige 5 % av den avtalte kontraktssummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter som knytter seg til den del av materiellet som omfattes av hevingen. Kunden må dokumentere slikt tap overfor LSIW for å kunne kreve erstatning.

Kunden har dessuten rett til, ved skriftlig meddelelse til LSIW, å heve avtalen dersom det er klart at det vil inntreffe en forsinkelse som etter ovennevnte regler ville gitt Kunden rett til maksimal konvensjonalbot. Ved en slik heving har Kunden rett til opptil maksimal konvensjonalbot på 5 %, samt erstatning opptil 5 % beregnet slik det fremgår av foregående avsnitt.

Bortsett fra konvensjonalbot etter dette punktet, og heving med begrenset erstatning som angitt i de foregående avsnittene i dette avtalepunktet, har ikke Kunden anledning til å kreve noe mer fra LSIW i anledning slik forsinkelse. Denne begrensning i LSIWs ansvar gjelder ikke dersom de har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

3.3 Forsinkelse på Kundens side

Finner Kunden at han ikke vil kunne motta tjenesten/ materiellet på den avtalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal LSIW skriftlig meddeles dette uten ugrunnet opphold, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det nye tidspunkt mottak påregnes å kunne finne sted. Dette gjør ingen endringer i LSIWs rett til å foreta fakturering av kontraktssum iht signert kontrakt fra 2 måneder etter signeringsdato, se punkt 4.2.

Hvis Kunden unnlater å motta tjenesten/ materiellet på den avtalte dag, er han likevel forpliktet til å foreta enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om tjenesten/ materiellet hadde vært levert. LSIW skal besørge lagring av eventuelt materiell for Kundens regning og risiko. Hvis Kunden krever det, skal LSIW forsikre materiellet for Kundens regning.

Med mindre den unnlatelse fra Kundens side som omhandles under dette punktet skyldes forhold som er angitt under punkt 10 (Force majeure), kan LSIW skriftlig oppfordre Kunden til å motta tjenesten/ materiellet innen en rimelig frist. Unnlater Kunden å motta tjenesten/ materiellet innen fristen, av grunner som ikke LSIW bærer ansvaret for, kan LSIW gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve avtalen, for så vidt angår den leveringsferdige del av tjenesten/ materiellet. LSIW har i så fall rett til erstatning for det tap (ansvar, tap, omkostninger mv) Kundens forsømmelse volder LSIW.

Erstatningsbeløpet kan ikke overstige den del av kontraktssummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, som hevingen omfatter. Denne retten for LSIW til på nærmere vilkår å heve kontrakten, gjør ingen endringer i LSIW sin rett til å stå ved avtalen, og kreve betaling fra Kunden mot å tilby Kunden levering etter punkt 4.2.

3.4 Kundens ansvar ved kontraktsstridig rekruttering av personell

Kunden har ikke anledning til å rekruttere personell som det har leid fra LSIW i egen virksomhet, enten direkte eller på andre måter (via datterselskaper, tilknyttede selskaper eller annet) som gjør at Kunden kan utnytte vedkommende personells arbeidskraft. Dette gjelder også for en periode på 6 måneder etter at leieforholdet med LSIW er kontraktsmessig avsluttet.

Dersom Kunden ansetter, engasjerer eller på annen måte kontraherer med, noen av de personer LSIW benytter til gjennomføring av oppdrag for LSIW, i oppdragsperioden eller i en periode på 6 måneder deretter, skal Kunden svare en engangsgodtgjørelse til LSIW.

Denne klausulen gjelder uavhengig av om kontraheringen skjer direkte med den ansatte eller indirekte via selskap/ foretak som den ansatte direkte eller indirekte er knyttet til som ansatt, medeier eller på annen måte. Fastsettelsen av denne engangsgodtgjørelsen skal utgjøre et fast beløp på kr. 250.000, med tillegg av differansen mellom hva LSIW ville fakturert den ansatte med ut til kunder, og det den ansatte får betalt i brutto timelønn før skatt fra LSIW. Denne beregningen skal bygge på at den ansatte står i fullt arbeid for LSIW med 37,5 timer pr uke, og ville vært fullt beskjeftiget med aktuelle timesatser i hele beregningsperioden. Beregningsperioden for denne engangsgodtgjørelsen skal være gjenværende periode LSIW har eller ville hatt oppdrag for Kunden på rekrutteringstidspunktet, med tillegg av 6 måneder.

3.5 Utlån av komponenter og utstyr mv

LSIW fakturerer utlånskomponentene i tråd med den til enhver tid gjeldende prisliste for enhver lånekomponent som tilbys eller leveres Kunden. LSIW fakturerer dagsleiepriser for slike utlånskomponenter/-utstyr. Ethvert slikt utlån av komponenter eller skjer på de fastsatte bestemmelser for slikt utlån, og LSIW kan kreve at Kunden signerer på fastsatt avtale for slikt utstyr. Kunden plikter å betale for gjennomførte montasje- eller serviceoppdrag i forbindelse med slike lånekomponenter i henhold til LSIWs Generelle salgs- og leveringsvilkår. Vilkårene for slikt utlån av komponenter er tilgjengelig på LSIWs internettsider eller ved henvendelse til selskapet.

Kunden har plikt til løpende å betale for slikt utlånt utstyr etter fakturering fra LSIW, uavhengig av hva som er årsaken til utlånet av komponenter, utstyr, anlegg mv. Kunden har plikt til selv å levere tilbake utstyret straks det kreves av LSIW. Eventuelle kostnader LSIW blir påført ved å selv måtte hente utstyret, betale porto eller forsendelseskostnader etc. har LSIW rett til å fakturere Kunden.

De Generelle salgs- og leveringsvilkår gjelder også for utlånte komponenter, utstyr og anlegg, herunder bestemmelsene om salgspant, motregningsforbudet og kravet til skriftlighet ved påstått etterfølgende endring av kontrakten.

4 BETALINGSBETINGELSER, FAKTURERING, BETALINGSMISLIGHOLD


4.1 Spesialtilpasset utstyr, kostbart utstyr, eller montasjetid over 1 uke

Følgende betalingsbetingelser gjelder for bestillinger av utstyr som er spesialtilpasset den enkelte Kundes behov, eller hvor prisen på leveransen overstiger NOK 100.000, eller hvor montasjetiden overstiger 1 uke:

  • 34 % av kontraktssummen/ bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales kontant ved bestilling. Bestillingen blir først effektuert når denne andelen er betalt.
  • 33 % av kontraktssummen/ bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales etter fakturering fra LSIW under montasjearbeidet med 7 dagers betalingsfrist. LSIW har rett til å stanse/avbryte monteringen straks hvis ikke full fakturert andel i henhold til fakturaen blir betalt.
  • 33 % av kontraktssummen/ bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales innen 14 dager etter avsluttet montasje.

LSIW forbeholder seg retten til å delfakturere for utført arbeide og levert utstyr i montasjeperioden, hvis denne strekker seg over mer enn 2 uker.

Dersom monteringsarbeidet endres, forsinkes eller midlertidig må innstilles av årsaker som Kunden har ansvaret for etter punkt 4.2, har LSIW i tillegg krav på dekning av:

i. tid medgått til venting og ekstra reiser

ii. ekstra arbeid, herunder arbeid med å ta ned og sikre monteringsutstyr, og igjen sette det opp

iii. ekstra utgifter til reiser for LSIWs personale

iv. omkostninger og utgifter for øvrig som LSIW kan dokumentere er påført seg som følge av omlegging av monteringsarbeidet.

4.2 Felles betingelser

For leveranser av tjenester, utstyr/ varer gjelder dessuten følgende:

All betaling skal skje ved LSIWs hovedkontor i Norge, og skal skje i den valuta som fremgår av fakturaen.

Kunden er overfor LSIW ansvarlig for at tjenesteleveransene og eventuelt monteringsarbeid utføres under forhold som er i overensstemmelse med de gjeldende lovbestemmelser og regler for arbeidsmiljøet på monteringsstedet. Kunden skal gi LSIW skriftlig meddelelse om sikkerhetsbestemmelser som gjelder for personell på anleggsstedet/ monteringsstedet.

Kunden skal for egen regning stille til disposisjon, på eller nær anleggsstedet/ monteringsstedet, tilfredsstillende garderobe-, vaske- og spisebekvemmeligheter for monterings-/sveisepersonell og annet personell fra LSIW. Kunden er likeledes ansvarlig for at LSIWs personale får kost og losji i nærheten av anleggsstedet/ monteringsstedet i overensstemmelse med gjeldende tariffavtaler, forskrifter eller som angitt i avtalen. Utgifter til kost og losji skal betales av LSIW, dersom ikke annet er avtalt.

All fakturering av reiseutgifter (kjøreutgifter, bompenger mv), oppholdsutgifter, monteringskostnader mv beregnes med utgangspunkt i avreise fra LSIWs kontor i Drammen.

LSIW forutsetter at alt er lagt til rette for at tjenesteleveransene, samt eventuell montasje av utstyr, kan foregå uavbrutt i avtalt tjenesteleveransetid/ montasjetid, og at alle nødvendige forberedelser for oppstart av montasje er foretatt av Kunden. Kundens ansvar for tilrettelegging omfatter blant annet sikring av nødvendig tilgang til anleggsstedet, rengjøring av utstyr, demonteringer der dette er nødvendig, samt elektrisitet eller annen montasje mv som er nødvendig for at tjenesteleveransene skal kunne utføres og/ eller utstyret fungere. Oppstår det forsinkelser under anleggsarbeidet/ montering som ikke kan lastes LSIW, og som skyldes manglende eller ikke fullgod tilrettelegging fra Kunden, vil dette bli fakturert Kunden som arbeidstid etter LSIWs til enhver tid gjeldende timesatser.

Eventuelle sikkerhetskurs eller lignende som er påkrevet hos den enkelte Kunde, er ikke reflektert i noe tilbud eller tjenesteleveranse/ montasje arbeide fra LSIW. Dersom slike forhold oppstår vil dette bli å betrakte som en manglende eller ikke fullgod tilrettelegging fra Kunden som ikke kan lastes LSIW.

Betaler ikke Kunden til avtalt tid har LSIW rett til, etter å ha gitt Kunden skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer. LSIW forbeholder seg retten til å endre enhver betalingsbetingelse med inntil umiddelbar virkning overfor Kunder som etter LSIWs egen oppfatning kan stå i fare for å unnlate å betale for levering av tjenester, utstyr og/eller montasje. Kunden skal i så fall bli gitt varsel på egnet måte så snart som mulig.

LSIW har for alle typer tjeneste- og vareleveranser rett til å endre priser uten varsel ved valutakursendringer utover +/- 5 % regnet i forhold til tidspunktet hvor tilbudet ble gitt, og ved enhver prisjustering fra sin underleverandør.

Ved betalingsmislighold vil LSIW sende purring og/eller inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. LSIW har anledning til å kreve den til enhver tid gjeldende standardssats for kompensasjon for inndrivelseskostnader etter forsinkelsesrenteloven § 3a med tilhørende forskrifter, for purringer ved forsinket betaling. Dersom Kunden ikke har betalt innen forfallstidspunktet løper forsinkelsesrente med 1,5 % per påbegynt måned. Pr 31.12. hvert år legges påløpt rente til hovedstolen (kapitalisering), og danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Dersom Kunden ikke har betalt det forfalne beløp innen 2 måneder, er LSIW berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til Kunden å heve avtalen. Ved heving av avtalen har LSIW rett til å kreve, utover avtalt kontraktssum/ bestillingssum inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter og avtalte morarenter, erstatning for det tap LSIW har lidt, dog maksimalt begrenset til kontraktssummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og offentlige avgifter. Som erstatningsmessig tap etter denne bestemmelsen regnes også utgifter til juridisk bistand LSIW måtte engasjere for å inndrive utestående krav.

Ved ethvert betalingsmislighold kan LSIW innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser av enhver annen leveranse/ ytelse til Kunden, enten dette har sammenheng med den betalingsmisligholdte kontrakten eller ei. LSIW skal i så fall gi Kunden skriftlig meddelelse om dette.

Dersom Kunden ikke betaler et krav innen utløpet av den betalingsfrist som følger av inkassovarselet, og LSIW senere får ett eller flere nye krav mot Kunden, kan LSIW frem til Kunden har betalt alle krav som er sendt til inkasso, sende det eller de nye kravene som måtte tilkomme til inkasso, uten først å måtte gi bedriften inkassovarsel og ny betalingsfrist etter inkassoloven § 9.

Kunden har plikt til å gi LSIW beskjed om når levering skal finne sted. Hvis Kunden ikke har gitt LSIW beskjed om levering innen 2 måneder har LSIW alltid rett til å fakturere Kunden i henhold til inngått skriftlig kontrakt. Sammen med fakturering skal LSIW i slike tilfeller sende kunden en oppfordring til å ta levering av utstyret.

LSIW har anledning til, men ingen plikt til, etter eget skjønn, å akseptere at en gjennomføring av en signert kontrakt på nærmere vilkår, erstattes av en plikt til å betale et kanselleringsgebyr. Kunden har ikke noen rett til å kreve å få betale slikt kanselleringsgebyr i stedet for å stå ved kontrakten. Enhver slik avtale om erstatning av signert kontrakt med et kanselleringsgebyr skal være skriftlig akseptert av LSIW for å være gyldig. I tilfelle slikt kanselleringsgebyr blir avtalt, har ikke Kunden krav på noen leveranser av utstyr eller tjenester under den opprinnelige signerte kontrakten.

Eventuelle gjennomførte hel- eller delleveranser av utstyr, pliktes tilbakelevert av Kunden hos LSIW, før slik avtale om kanselleringsgebyr kan erstatte den opprinnelige kontrakten. Kunden plikter å betale for ethvert gjennomført montasjeoppdrag under den opprinnelige kontrakten, uavhengig av om slikt kanselleringsgebyr senere blir avtalt. Kunden skal i slike tilfeller betale et kanselleringsgebyr på 25 % av avtalt kontraktssum for alle leveranser under kontrakten eksklusive merverdiavgift, med tillegg av den til enhver tid gjeldende merverdiavgiftssats. Betalingsfrist for dette beløpet er 14 dager fra utstedelse av faktura for slikt kanselleringsgebyr. Hvis det fakturerte beløpet for slikt kanselleringsgebyr ikke er fullstendig betalt innen betalingsfristen, skal den opprinnelige kontrakten mellom Kunden og LSIW gjelde fullt ut, og Kunden kan ikke lenger påberope seg noen rettigheter til å få avviklet kontrakten gjennom betaling av slikt kanselleringsgebyr.

5 MOTREGNINGSFORBUD

LSIW foretar regelmessig fakturering av sine Kunder i tilknytning til leveranser av varer og tjenester. Alle fakturaer fra LSIW skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om Kunden mener å ha ett eller flere krav (herunder men ikke begrenset til fakturakrav, krav som følge av påståtte feil og/eller mangler, krav om dekning under garanti, erstatningskrav, krav om utgiftsdekning) som Kunden mener han kunne bragt i motregning/avregne mot eksisterende eller fremtidig fakturakrav fra LSIW. Slike påståtte motkrav må Kunden følge opp uavhengig av dette, og uten å kunne utsette oppgjøret av LSIWs fakturakrav.

Kunden har ikke anledning til, verken i eller utenfor rettergang, å erklære/foreta motregning med noe slikt motkrav i noe fakturert beløp som Kunden er skyldig til LSIW (motregningsforbud). Tilsvarende motregningsforbud for Kunden gjelder for helt eller delvis foretatte leveranser, hvor hele eller deler av leveransen ennå ikke er fakturert, men vil bli fakturert etter avtalen.

 

6 PRODUKTINFORMASJON

Opplysninger i tjeneste- og produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen med Kunden uttrykkelig henviser til dem.

 

7 PROGRAMVARE

Med programvare menes leverandørprogram og programvare LSIW har opphavsretten til og underlisensiert program og/eller programvare (kollektivt betegnet program/-varen) som tredjemann har opphavsretten til, og som LSIW med rettighetshaverens tillatelse overdrar bruksrett til.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, har Kunden rett til å bruke eventuell programvare på følgende vilkår:

i. Kunden erverver rett til å benytte program/-varen ved bruk av leveransen. Kunden har rett til å overdra denne bruksrett til senere lovlige erververe av leveransen. LSIW beholder opphavsretten til program/-varen selv om den er utarbeidet og/ eller særskilt tilpasset for Kunden. Med mindre annet er avtalt er LSIW ikke forpliktet til å utlevere kildekode til program/-varen.

ii. Med de begrensninger som måtte være avtalt mellom den som har opphavsretten og LSIW, erverver Kunden rett til å benytte underlisensiert program/-vare ved bruk av leveransen, og å overdra denne bruksrett til senere lovlige erververe av leveransen.

iii. Dersom ikke annet fremgår av avtalen er LSIW ikke forpliktet til å levere oppdaterte versjoner av program/-varen til Kunden.


8 UNDERSØKELSESPLIKT, ANSVARSREGULERING, ANSVARSBEGRENSNING MV


8.1 Kundens undersøkelsesplikt, varens anvendelse, reklamasjoner

Kunden er forpliktet til å undersøke leveransen (tjeneste- og/ eller vareleveranse) ved mottakelsen, og skal kontrollere at leveransen er i tråd med hva som er avtalt. I den grad leveransen også omfatter montering, omfatter undersøkelsesplikten også monteringsarbeidet og funksjonalitet (herunder plassering) av montert materiell og leveransen som helhet. Kunden skal straks gi skriftlig melding til LSIW om eventuelle mangler ved leveransen/ monteringen, og senest innen fjorten – 14 – dager etter mottakelse/ montering. Unnlater Kunden dette mister han retten til å påberope mangel som kunne vært, eller burde vært, oppdaget ved undersøkelsen. Kunden plikter å bringe påstått mangelfullt anlegg/utstyr til LSIWs kontor i Drammen, for utbedring.

Kunden må før bruk selv avgjøre om produktet er egnet, lovlig og tilfredsstiller alle offentlige krav til den påtenkte anvendelse, og Kunden bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler Kunden i tilfelle videresalg å videresende/-formidle alle mottatte opplysninger om produktet.

Kunden har plikt til å betale enhver faktura for levert utstyr, anlegg, montasje, uavhengig av om Kunden påstår at leveransen lider av en feil, mangel eller lignende. I den grad det skulle vise seg at feilen eller mangelen faktiske er en feil LSIW står ansvarlig for, plikter LSIW å foreta tilbakebetaling til Kunden av det beløp Kunden har krav på etter avtalen, inklusive eventuelle renter fra forfallstidspunktet.

Reklamasjoner på øvrige forhold som Kunden ikke kunne eller burde oppdaget ved gjennomføring av sin undersøkelsesplikt, skal fremsettes uten ugrunnet opphold i skriftlig form til LSIW for å være gyldig. Slike reklamasjoner må i alle tilfeller være fremsatt innen 14 dager fra Kunden ble kjent med, eller burde blitt kjent med, de(t) forhold som er årsaken til reklamasjonen. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen arter seg. Dersom Kunden ikke skriftlig underretter LSIW om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.

Etter utløp av reklamasjonsfristen kan LSIW likevel, etter egen vurdering, akseptere å bistå Kunden i avhjelping av problemer ved å yte betalbare tjenester, på LSIWs normale forretningsmessige vilkår.

Reklamasjon på faktura må være foretatt før fakturaens forfallstidspunkt for å være gyldig. Reklamasjoner på fakturaen foretatt etter dette tidspunktet er ikke LSIW pliktig til å hensynta.

8.2 Ansvar for mangler, hevingsansvar

LSIW er forpliktet til å søke å avhjelpe alle mangler ved leveransen som skyldes feil eller mangler ved tjenesteleveransen, feil i konstruksjonen, materiale eller eventuell montasjen som LSIW har utført. LSIWs ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av tjeneste/ materiale som er fremskaffet av Kunden, av fremgangsmåter/ konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham, eller av feilaktig utført forberedende arbeid av Kunden. LSIWs ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter overtakelsen av leveransen, herunder feil og mangler som følge av:

i. uriktig anvendelse av leveransen

ii. mangelfullt vedlikehold

iii. uriktig montering fra Kundens side

iv. forandringer i leveransen eller dens funksjon/ innvirkning uten skriftlig forhåndssamtykke fra LSIW

v. reparasjoner utført på en feilaktig måte

LSIWs ansvar omfatter ikke normal slitasje og forringelse av leveransen og enkeltkomponenter i leveransen.

LSIWs ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett – 1 – år fra leveringstidspunktet. Anvendes leveransen mer intensivt enn avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende forholdsmessige grad. For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med dette punkt 8.2, påtar LSIW seg de samme forpliktelser som gjelder for det opprinnelige materiellet i en periode på ett år. For tjenestens/ materiellets øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i dette avsnittet med det tidsrom tjenesteleveransen/ materiellet ikke har kunnet bli anvendt som følge av mangler som LSIW har ansvaret for. Uansett det som her bestemmes om ansvar utover ett år, gjelder LSIWs mangelsansvar ikke for noen del av materiellet lenger enn 2 år fra det opprinnelige leveringstidspunktet.

Dersom Kunden har reklamert på en påstått feil/ mangel, og det viser seg ikke å foreligge en mangel som LSIW svarer for etter avtalen, har LSIW rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført LSIW.

Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn det leverte materiellet, svarer Kunden for arbeidet og omkostninger med dette.

Dersom feilen/ mangelen er vesentlig kan Kunden i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til LSIW. Kunden har også rett til å heve avtalen dersom mangelen etter rimelige utbedringstiltak fra LSIWs side fortsatt er vesentlig. Kunden kan ved heving kreve erstatning for det tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kontraktsum/ bestillingssum eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter på det materiellet som omfattes av hevingen.

8.3 Ansvarsbegrensning

All erstatning for feil eller mangler ved leverte tjenester og/eller produkter fra LSIWs side, uavhengig av hvilket rettslig grunnlag ansvaret baserer seg på, er begrenset oppad til den avtalte kontraktsummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter for det leverte produktet. Tilsvarende begrensning gjelder ved tjenesteleveranser som det hefter slik feil eller mangel ved. Det er en forutsetning for ansvar for LSIW at det foreligger et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, et dokumentert tap, og at tapet er adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatningsansvar i kontraktsforhold.

Under disse forutsetningene er LSIWs ansvar begrenset til det direkte tap som skyldes rettslig mangel ved leverte produkter og/ eller tjenester. LSIW er likevel ikke ansvarlig hvis LSIW godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor LSIWs kontroll, og som LSIW ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, slik det er angitt i punkt 10 (Force majeure). Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som bedriften er påført som en følge av mangelen.

LSIW svarer ikke for følgetap, økonomisk konsekvenstap eller noen annen form for indirekte tap av noen art som påføres Kunden, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra LSIWs side. Med indirekte tap menes blant annet, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tap som følge av at produkter og/ eller tjenester ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, avsavnstap, tap som følge av driftsavbrudd, tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tap som følge av skade på annet enn produkter levert av LSIW, tap som følge av tapte data og ethvert annet økonomisk konsekvenstap.

Ved behov for tilbakekall av leveranser eller deler av leveranser («recall»), er LSIWs totale beløpsmessige ansvar overfor Kunden begrenset til det LSIW får dekket under sin til enhver tid gjeldende «recall»-forsikring etter fradrag av avtalt egenandel under forsikringen.


8.4 Regulering av produktansvaret for skade på fysisk eiendom

Kunden skal holde LSIW skadesløs i den utstrekning LSIW pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap som LSIW overfor Kunden etter følgende avsnitt ikke svarer for.

LSIW har intet ansvar for skade voldt av leveransen etter overtakelsen:

i. på fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens leveransen er i Kundens besittelse.

ii. på produkter fremstilt av Kunden eller på produkter der Kundens produkter inngår.

De nevnte begrensninger i LSIWs ansvar gjelder ikke dersom LSIW har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

Fremmer tredjemann krav mot LSIW eller Kunden om erstatning for skade og tap som omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten straks underrettes om dette gjennom skriftlig meddelelse.

LSIW og Kunden er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller tap som påstås forårsaket av leveransen. Det innbyrdes forhold mellom LSIW og Kunden skal dog alltid avgjøres av norsk domstol i henhold til rettsvalg- og vernetingsklausulen i punkt 16.

9 KUNDENS OPPLYSNINGSPLIKT

Kunden skal umiddelbart gi LSIW skriftlig meddelelse dersom en eller flere av følgende forhold blir aktuelle:

  • dersom Kunden får problemer med å betale kreditorer, og/ eller vurderer å begjære åpnet konkurs
  • dersom det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling hos Kunden, eller Kunden går inn i tvungen eller frivillig akkordforhandlinger
  • dersom eierskapet til Kundens virksomhet blir vesentlig endret gjennom fusjon, aksjeoverdragelse eller annen overføring av vesentlige rettigheter til nye eiere/ driftere
  • dersom Kunden inngår forhandlinger med en eller flere kreditorer med sikte på utsettelse av betalingsfrister eller annen lettelse i fastsatte betalingsbetingelser
  • dersom Kunden tar skritt for å avvikle, likvidere eller på annen måte oppløse virksomheten eller vesentlige deler av virksomheten

10 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Omstendigheter som nevnt er bare fritakelsegrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutsees ved inngåelsen av avtalen.

Dersom en av partene kommer i en situasjon hvor parten ønsker å påberope seg en fritakelsesgrunn som omhandlet under dette punktet, skal vedkommende part straks ved skriftlig meddelelse underrette den annen part så vel om hindringens inntreden, som dens påfølgende opphør. Ved force majeure hos Kunden skal Kunden dekke de omkostninger som LSIW pådrar seg for å sikre og beskytte materiellet.

Dersom en begivenhet som nevnt i dette punktet gjør at avtalens oppfyllelse blir hindret i mer enn 6 måneder, kan hver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part.

11 KREDITTVURDERING, SIKKERHETSSTILLELSE MV

LSIW inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at LSIW til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden. Dersom kredittvurderingen etter LSIWs mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan LSIW avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

12 SALGSPANT/EIENDOMSFORBEHOLD

Så langt ufravikelige bestemmelser i panteloven ikke er til hinder for det, har LSIW salgspant i leverte varer/materiell inntil hele kjøpesummen inklusive merverdiavgift, og alle morarenter og omkostninger er betalt i sin helhet. Varene/ materiellet forblir LSIWs eiendom inntil leveransen er fullt betalt.

Inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet har Kunden ikke rett til å pantsette, forbruke eller på noen annen måte disponere over hele eller deler av utstyrsleveransen, utover hva som inngår i den normale forretningsvirksomheten.


13 HEMMELIGHOLD

Ingen av partene har rett til, uten den annens samtykke, å gi tredjemann opplysning om slik teknisk eller kommersiell informasjon som en part ved avtalens inngåelse eller senere har angitt å være konfidensiell. Dette gjelder dog ikke i det omfang slik opplysning er nødvendig for at parten skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, eller hva som er nødvendig for drift og vedlikehold av leveransen.

Begge parter er forpliktet til å forhindre at den nevnte konfidensielle informasjon, i større omfang enn nevnt i første avsnitt, overgis til eller anvendes av partens ansatte, konsulenter, underleverandører og andre leverandører, eller andre som hos denne part har eller kan få tilgang til slik informasjon.


14 BRUK AV VAREMERKE OG/ELLER LOGO

Kontrahering med LSIW gir ikke Kunden rett til å benytte eller kopiere LSIWs logo eller varemerker, herunder «LSI»,» LSIW» og «LSI Welding», eller andre lignende eller likeartede betegnelser, i markedsførings-/reklamesammenheng, som referanse eller på noen annen måte som tilkjennegir eller antyder at LSIW står bak eller støtter noen av Kundens aktiviteter, uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra LSIW.

Tilsvarende gjelder for ethvert varemerke, kjennetegn og/eller logo tilhørende noen av LSIWs konsernbedrifter eller underleverandører.

15 GYLDIGHETSKRAV FOR ETTERFØLGENDE ENDRING AV SIGNERT KONTRAKT, ENDRING AV VILKÅR

Enhver endring av en signert kontrakt må være skjedd skriftlig for å være gyldig.

LSIW kan endre disse Generelle salgs- og leveringsvilkårene av eget tiltak. Endringer gjøres kjent med 14 dagers varsel på egnet måte. Særskilt varsling til Kunden er ikke nødvendig uten at det må antas å ha en viss betydning for Kunden.


16 RETTSVALG OG VERNETING

Eventuelle tvister vedrørende tilblivelsen, tolkning eller anvendelse av avtalen og alt annet som har sammenheng med den, skal avgjøres etter norsk rett av norske domstoler. Alle tvister knyttet til denne kontrakten skal bringes inn for kompetent domstol i Drammen kommune (eksklusivt verneting).

Har du en forespørsel og ønsker et tilbud eller prat , ta kontakt med:

Thor Siem

Produksjonssjef & salg

M: 412 06 391
E: thor@lsiwelding.no

Morten Gørlitz-Håkonsen